ЗРАЗОК БІЛЕТА

Перелік документів для вступу

o Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або його завірені копії (ксерокопія завіряється за оригіналом в ЖДТУ або нотаріально).

o Cертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання за 2015 рік (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або завірені копії.

o Копію документа, що посвідчує особу та громадянство, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особи.

o 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, та довідку або інший ЗРАЗОК БІЛЕТА документ із фотокарткою, який засвідчує особу), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Усі ксерокопії завіряються за оригіналами в установленому законодавством порядку.

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Житомирського державного

технологічного ЗРАЗОК БІЛЕТА університету

проф. П.П. Мельничук

ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

при вступі на навчання для здобуття ступеня “магістр”

зі спеціальності

8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”

УХВАЛЕНО

на засіданні Приймальної комісії

ротокол № 6 від 23 березня 2015 р.

Відповідальний секретар

приймальної комісії А.А. Остапчук

Житомир 2015

ЗМІСТ

Вступ…………………………………….…………………………………….......3

1. Перелік дисциплін та тем, включених до вступних випробувань…..……5 Грунтознавство……………………………………………………………….5 Ландшафтна екологія………………………………………………………..5

Екологія людини……………………………………………………………..5 Моніторинг довкілля…………………………………………………………6 Моделювання та прогнозування стану довкілля………………………….6 Урбоекологія………………………………………………………………….7 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище…………………………...........................................7

Екологічна безпека………………………………….……………………….8 Екологічна експертиза……………………………………………………….8 Природоохоронне законодавство та екологічне право……………..…….9 Організація та управління в природоохоронній діяльності…………..….9 Економіка природокористування………………………………………….10 Заповідна справа………………………………………………………........10

Безпека життєдіяльності……………………………………………………11Основи охорони праці………………………………………………………11 2. Зразок білета………………………………………………………………….13 3. Зразок бланка відповідей……………………………………………………18 4. Тестові завдання……………………………………………………………...19 5. Список літератури……………………………...…………………………...111 3

ВСТУП

На фахові атестаційні випробування виносяться нормативні навчальні ЗРАЗОК БІЛЕТА дисципліни циклу дисциплін професійної та практичної підготовки навчального плану.

Тестовим називається завдання (запитання, задача) для якого може бути попередньо визначена (сформульована) єдино можлива правильна відповідь, що є еталоном, з яким порівнюють дану на тест відповідь.

Тест професійної компетенції – це система тестових завдань стандартизованої форми, орієнтованих на вимір і оцінку обсягу, повноти, системності, глибини та осмислення професійних знань, а також дієвості і самостійності умінь випускника вищого навчального закладу, які дозволяють співставити рівень його досягнень у процесі професійної підготовки з еталонними вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики до професійних умінь та характеризують здібність і здатність випускника виконувати професійні функції на визначеному рівні ЗРАЗОК БІЛЕТА кваліфікації та кваліфікаційної спеціалізації конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Тестування або тестовий контроль – це процедура визначення рівня підготовки фахівця у певній галузі знань, його професійної придатності, психологічного, фізичного, розумового стану та інших якостей за допомогою системи спеціально підготовлених тестів.

Тести професійної компетенції з освітнього напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» є важливою складовою частиною всього комплексу підсумкової атестації та одним з методів комплексної оцінки якості підготовки випускника вищого навчального закладу для виконання професійної роботи на первинних посадах, спроможності і готовності його виконувати типові функції і вирішувати типові задачі професійної діяльності.

При прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр ЗРАЗОК БІЛЕТА абітурієнти складають вступні випробування з професійної підготовки.

На підставі загальних вимог до тестових завдань та їх класифікації, а також з урахуванням принципів дидактичної характеристики, цільової спрямованості, систематизації змісту та показників ефективності тесту, які викладені у "Рекомендованій практиці конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів" визначена структура комплексного кваліфікаційного тесту професійної компетенції випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

На вступному випробуванні випускник повинен підтвердити не тільки наявність знань, навичок і умінь, а й здатність приймати правильні рішення. Тести професійної компетенції є важливою складовою всього комплексу підсумкової атестації та одним ЗРАЗОК БІЛЕТА із методів комплексного оцінювання якості підготовки випускника вищого навчального закладу.

Вступні випробування найбільш повно відповідають принципам педагогіки, об’єктивності контролю знань.

До базової контролюючої програми, яка включає всі тестові завдання, входить дисципліни професійної та практичної підготовки. Загальний обсяг базової контролюючої програми становить 750 завдань. На кожне тестове завдання повинна бути одна правильна відповідь, що є еталоном, з яким порівнюється відповідь студента.

На початку тестового екзамену кожний випускник отримує одну із згаданих брошур та бланк відповідей, на якому записує своє прізвище, номер залікової книжки і номер варіанта тесту (брошури). На тестування відводиться одна година. У бланку відповідей випускник проставляє номери ЗРАЗОК БІЛЕТА правильних на його погляд відповідей до тестових завдань. Після кожного випробування структуру тестових завдань слід змінювати.

Використовуючи бланк еталонних відповідей, комісія підраховує кількість правильних відповідей студента і за критеріями оцінок підводить підсумок державної атестації.

Тестові завдання оцінюються за наступною схемою:

33 питань по 2 тестових бали;

4 питання по 4 тестових бали;

3 питання по 6 тестових бали.

Загальна кількість питань – 40. Максимально можлива кількість тестових балів – 100 балів. Результати фахового вступного випробування оцінюються за 100 бальною рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів.

У разі наявності виправлень відповідь не зараховується.

Приймати участь в конкурсі та бути рекомендованими на зарахування до Житомирського державного технологічного університету за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра можуть бути вступники ЗРАЗОК БІЛЕТА, які набрали не менше 124 балів по фахових вступних випробуваннях.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ТЕМ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ВСТУПНИХ

ВИПРОБУВАНЬ

ГРУНТОЗНАВТВО

1. Становлення ґрунтознавства як науки. Теоретичні основи науки про ґрунт. 2. Загальна схема ґрунтоутворювального процесу.

3. Органічна частина ґрунту. Джерела та склад органічної частини ґрунту.

Процеси перетворення органічної частини в ґрунті.

4. Водно-фізичні властивості ґрунту.

5. Фізико-хімічні властивості.

6. Водно-повітряний, поживний, тепловий режими ґрунту.

7. Класифікація ґрунтів. Поняття про типи, підтипи ґрунтів.

8. Ґрунтово-географічне районування України. Основні закономірності географічного поширення ґрунтів. Сучасна схема ґрунтово- географічного районування України.

9. Земельні ресурси, їхнє використання та антропогенні зміни ґрунтів. 10.Ґрунтово-кліматичні зони, горизонтальна та вертикальна зональність, їхня характеристика.

ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ

1.Предмет, метод і ЗРАЗОК БІЛЕТА еволюція знань із ландшафтної екології. поняття про ландшафт, компоненти ландшафту і ландшафтоутворюючі фактори.

2. Геосистеми як предмет ландшафтної екології. Загальні властивості геосистем.

3. Ландшафтні територіальні структури (хорологічна ландшафтна екологія). 4. геосистеми та їх середовище (факторіальна ландшафтна екологія).

5. забруднення та самоочищення геосистем.

6. Оптимізація геосистем.

7. Соціально-економічні функції геосистем та антропічні навантаження.

8. методика ландшафтно-екологічних досліджень.

9. Формування оптимізованого міського ландшафту.

10.Оцінка природних потенціалів геосистем.

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

1.Визначення навчальної дисципліни. Об’єкт, предмет, завдання «екології людини». Мета навчальної дисципліни.

2.Феномен виникнення життя та його форми. Гіпотези виникнення життя на Землі: природний результат еволюції матерії; абіогенез і біогенез; данні, отримані при досліджені метеоритів; енергетичний баланс життя;гіпотеза ЗРАЗОК БІЛЕТА панспермії.

3.Походження і еволюція людини. Характерні ознаки людини як 6 біологічного виду.

4.Людина як біопсихосоціальний феномен. Поняття про індивід. Біологічне та соціальне у природі людини.

5.Адаптація людини до стресогенних чинників. Загальні закономірності адаптації, напрями пристосування людини до умов довкілля.

6.Еколого-демографічний стан людства. Динаміка та прогноз показників народонаселення Земної кулі та України.

7.Негативні фактори впливу на організм людини.

8.Вплив екологічних і соціальних факторів на демографічні процеси і здоров’я громадян України.

9.Основні чинники захворюваності населення: проблеми збалансованого харчування, стан складових довкілля, соціально- екологічні проблеми держави.

10. Товари народного споживання. Фактори, що впливають на якість товару. Небезпечність товарів народного споживання.

МОНІТОРИНГ ЗРАЗОК БІЛЕТА ДОВКІЛЛЯ

1. Організація моніторингу НПС в Україні.

2.Організація державного та відомчого контролю складу стічних та технологічних вод.

3.Загальна характеристика видів моніторингу за чинниками забруднення. 4.Характеристика організаційних те технологічних заходів боротьби із забрудненням повітря.
5.Становище повітряного басейну України та джерела його забруднення. 6.Особливості міграційних процесів токсикантів у водних середовищах. 7.Вибір та оцінка показників якості води при моніторингових дослідженнях. 8.Технологія пробовідбору води, атмосферних опадів. Види проб. 9.Характеристика підсистем моніторингу НПС.

10. Основні складові геосферичного моніторингу.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

1. Понятійний апарат та загальні принципи моделювання і прогнозування стану довкілля.

2. Екологічний підхід до вивчення довкілля в умовах інтенсивного антропогенного впливу. Основні принципи математичного та ЗРАЗОК БІЛЕТА імітаційного моделювання.

3. Статистичні методи моделювання і прогнозування стану довкілля (регресійні моделі, моделі часової та просторової динаміки).

4. Математична статистика. Регресійні моделі. Аналіз і моделювання часових рядків.

5. Моделювання і прогнозування наслідків антропогенного впливу на довкілля.

6. Аналітичне моделювання фізичних й біотичних процесів у довкіллі під впливом антропогенних чинників і прогнозування наслідків цього впливу.

7. Процеси переносу забруднювальних речовин у водному середовищі.

8. Постановка задачі розрахунку поширення атмосферних домішок. Чисельне моделювання процесів забруднення атмосфери великих міст і їх впливу на термічний режим атмосфери.

9. Моделювання основних процесів життєдіяльності рослин. Моделю- вання міграції радіонуклідів в агроценозах.

10.Математичні моделі популяційної екології.

УРБОЕКОЛОГІЯ

11.Поняття про урбоекологію та урбанізацію. Сутність урбанізації ЗРАЗОК БІЛЕТА. Предмет

урбоекології та науково-методологічні основи. Місто та його ознаки.

Міське господарство. Стадії урбанізації та природньо-просторові ресурси

міста. Перспективи урбанізації.

12.Фізичні фактори. Механiчнi фактори.

13.Ґрунтовий покрив урбанiзованих територій. Забруднення ґрунту. 14.Використання водних об’єктів міста. Оцінка стану водних об’єктів. 15.Проблема сміття.

16. Водне середовище міста. Забруднення поверхневих та підземних вод.

Евтрофiкацiя водоймищ. Методи очистки стічних вод.

17. Властивості та функції атмосфери. Забруднення атмосфери. Джерела забруднення. Нормування якості атмосферного повітря.

18. Водопостачання та водовідведення міст.

19.Прибирання міських територій та утилізація і знезараження відходів.

20. Крупні індустріальні центри України.

21. Очисні споруди та пристрої/

НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

1. Наукова, правова, адміністративна й інша діяльність, спрямована на

встановлення гранично допустимих ЗРАЗОК БІЛЕТА норм впливу на навколишнє середовище.

2. Ступінь прямого та опосередкованого впливу людей і їх господарської

діяльності на природу в цілому чи на окремі її компоненти (ландшафт, ґрунти, атмосферу, біоту тощо).

3. Класи небезпечності підприємств та речовин.

4. Вміст забруднюючої речовини в одиниці об’єму (або маси) природного

середовища (ґрунту, повітря, води), що визначається

середньостатистичною величиною суми впливів природних і

антропогенних процесів за тривалий період спостережень.

5. Показники, що характеризують шкідливу дію речовин на організм

людини.

6. Оцінка якості ґрунту, повітря та води.

7. Категорії прісних вод згідно з „Правилами охорони поверхневих вод від

забруднення стічними водами”.

8. Класи небезпеки хімічних речовин, що потрапляють в ґрунти.

9. Вимоги щодо розробки гранично ЗРАЗОК БІЛЕТА допустимих концентрацій забруднюючих речовин в повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах.

10.Санітарно захисні зони.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

1. Поняття екологічної безпеки. Види екологічної небезпеки.
2. Інтегральна оцінка екологічної ситуації.

3. Типи екологічних ситуацій (за часом і масштабом прояву, за причинами виникнення, за ступенем гостроти).

4. Адміністративно-правовий метод управління екологічною безпекою.

5. Глобальні екологічні проблеми.

6. Роль демографічного вибуху у виникненні екологічних проблем.

7. Сучасний екологічний стан в Україні.

8. Роль аварій на виробництві у виникненні несприятливих екологічних ситуацій.

9. Основні види антропогенних забруднювачів.

10.Способи проведення оцінки екологічних ситуацій.

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

1.Поняття екологічної експертизи. Історія розвитку екологічної експертизи. 2.Мета, завдання та призначення екологічної експертизи. Об'єкти та суб'єкти

екологічної експертизи. Типи та форми ЗРАЗОК БІЛЕТА екологічної експертизи. Державна

та громадська експертизи. Права громадських об'єднань і участь

громадськості у державній експертизі. Інші види екологічної експертизи.

3.Основні форми екологічної експертизи в Україні: державна, громадська і

спеціалізована екологічна експертиза. Додаткова експертизи та умови її

проведення. Організації, що проводять екологічні експертизи різної форми. 4.Умови, підстави і процедура проведення екологічної експертизи, її

фінансування. Шляхи та термін проведення державної екологічної

експертизи. Матеріали та документація екологічної експертизи (заява про

екологічні наслідки, висновки екологічної експертизи). Термін дії

висновків державної екологічної експертизи, оскарження висновків.

5.Теорія й методи проведення екологічної експертизи. Функціональні типи 9

екологічної експертизи: нормативно-контрольний, оціночний, прогнозний,

конфліктний, комплексний.

6.Мета, задачі, особливості розробки матеріалів оцінки впливу на

навколишнє середовище ЗРАЗОК БІЛЕТА (ОВНС). Структура та склад розділу ОВНС у

проектній документації. Завданням ОВНС. Виконання ОВНС та

підготовка її матеріалів.

7.Загальна технологічна схема інвестиційного процесу будівництва. Заяву

про наміри. Види діяльності й об'єкти, що становлять підвищену

екологічну небезпеку. Звітні матеріали з ОВНС. Оцінка впливу на

навколишнє середовище.

8.Основні задачі, принципи екологічного аудиту. Об’єкти та суб’єкти

екологічного аудиту. Еколого-аудиторська діяльність. Види екологічного

аудиту. Обов'язкове проведення екологічного аудиту. Державна реєстрація

промислових ділянок. Екологічна заява.

9.Порядок фінансування державної екологічної експертизи, ОВНС,

Екологічного аудиту. Фінансування громадської екологічної експертизи. 10.Нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи.

Фінансування додаткової державної екологічної експертизи. Джерела

фінансування обов'язкового екологічного аудиту.

ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ЗРАЗОК БІЛЕТА ПРАВО

1. Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері охорони

природи, природокористування та екологічної безпеки.

2. Основні законодавчі акти в галузі охорони довкілля.

3. Підзаконодавчі нормативно-правові акти в галузі охорони довкілля.

4. Природноресурсове право. Стан нормативної бази охорони природи.

5. Еколого-правовий режим раціонального використання й охорони земель.

6. Правовий режим використання, відтворення і охорона надр.

7. Правовий режим використання, відтворення і охорона вод.

8. Правовий режим використання, відтворення і охорона лісів.

9. Правовий режим використання, відтворення і охорона тваринного світу. 10.Правовий режим використання і охорони атмосферного повітря.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРИРОДООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Теоретико-методологічні основи системного екологічного управління.

2. Екологічна політика. Передумови формування екологічної політики держави.

3. Державна система екологічного управління. загальні положення ЗРАЗОК БІЛЕТА. Функції та ієрархія державної системи екологічного управління.

4. Система корпоративного екологічного управління. Сутність та особливості корпоративного екологічного управління. Вимоги Європейського регламенту з екологічного управління і аудиту, міжнародні та національні 10 стандарти серії І8О 14001 та І8О 14004.

5. Система місцевого екологічного управління. Адміністративні системи місцевого екологічного управління. Місцева екологічна політика, програми. 6. Системи громадського екологічного управління. Форми участи гро- мадськості в екологічному управлінні. Посилення ролі неурядових органі- зацій. Роль громадських організацій у формування нового ставлення суспільства до природи.

7. Системи спеціального екологічного управління. Система басейного управління. Система управління формуванням національної екологічної мережі. Система управління екологічною безпекою.
8. Інформаційні системи екологічного управління. Кадастрова ЗРАЗОК БІЛЕТА інформаційна система, екологічний моніторинг, екологічне картографування, географічні інформаційні системи, регіональні інформацій системи.

9. Всесвітня програма дій на XXI століття. Міжнародні організації і правові механізми співпраці щодо охорони довкілля і відновлення навколишнього середовища.

10.Міжнародна екологічна діяльність України.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1. Економічні аспекти використання природних ресурсів та проблеми забруднення навколишнього природного середовища.

2. Основні концепції природокористування й охорони навколишнього

cередовища. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на

навколишнє середовище.

3. Проблеми загального та спеціального використання природних ресурсів.

Підходи до економічної оцінки природних ресурсів.

4. Економічна ефективність природоохоронної діяльності.

5. Економічний збиток від забруднення навколишнього середовища.

6. Економічний та соціальний ефект природоохоронних заходів.

7. Фінансово-економічний механізм охорони навколишнього природного

середовища та раціонального використання природних ресурсів.

8. Міжнародна ЗРАЗОК БІЛЕТА діяльність у вирішення проблем природокористування та

охорони довкілля.

9. Фінансово-економічні інструменти охорони навколишнього природного

середовища та раціонального використання природних ресурсів. 10.Становлення концепції сталого розвитку України. Міжнародне співробітництво в області охорони довкілля.

ЗАПОВІДНА СПРАВА

1. Етапи історичного розвитку заповідної справи. Еволюція концептуальних

засад природо охорони: заповідники, Червона книга, Зелена книга, поліфункційні об’єкти (парки, біосферні резервати). Діяльність МСОП та 11 ООН. Процес Ріо та Цілі Тисячоліття.

2. Відображення питань створення, розширення та охорони ПЗФ в еко-

логічній політиці України. Поняття природних територій та об’єктів особ- ливої охорони згідно законодавства України.

3. Конвенція про збереження біорізноманіття, інші пов’язані міжнародні

правові документи.

4. Наукове забезпечення ведення Червоної та Зеленої ЗРАЗОК БІЛЕТА книг в Україні.

5. Класифікація територій та об’єктів ПЗФ: природні території та об’єкти,

штучно створені об’єкти. Завдання, науковий профіль, особливості

природоохоронного режиму та характеру функціювання природних за-

повідників, біосферних заповідників, національних природних парків,

регіональних ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів,

дендрологічних парків та зоологічних парків.

6. Правове забезпечення заповідної справи в Україні.

7. Землі ПЗФ. Форми власності на землю на територіях ПЗФ, обмеження

(обтяження) у землекористуванні на територіях ПЗФ.

8. Сучасний стан природно-заповідного фонду України та регіону.

Перспективи розвитку мережі ПЗФ.
9. Управління в галузі організації, охорони та використання ПЗФ. Галузеве

підпорядкування об’єктів та територій ПЗФ. Державний контроль за

дотриманням встановленого режиму територій ЗРАЗОК БІЛЕТА та об’єктів ПЗФ.

10.Структурні елементи та складові екомережі та їх характеристика.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1. Фізичні чинники навколишнього середовища і їх вплив на життєдіяльність.

2. Хімічні чинники виробничого середовища. Класифікація шкідливих

речовин.

3. Умови життєдіяльності людини, класифікація.

4. Спосіб життя і його вплив на здоров'я людини.

5. Основні принципи державної політики в області охорони праці.

6. Роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника у системі

управління охороною праці підприємства.

7. Порядок проведення атестації робочих міст.

8. Визначення небезпеки шуму та вібрації.

9. Фактори виробничого середовища, які визначають класи умов праці при дії

електромагнітних випромінювань.

10. Основні пільги за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці.

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Основні законодавчі акти про ЗРАЗОК БІЛЕТА охорону праці.
2. Державне управління охороною праці.

3. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і

повноваження.

4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та

аварій на виробництві.

5. Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності.

6. Знаки безпеки та сигнальні кольори.

7. Вентиляція виробничих приміщень.

8. Освітлення виробничих приміщень.

9. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.

10. Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель і споруд.

ЗРАЗОК БІЛЕТА


documentagfxckf.html
documentagfxjun.html
documentagfxrev.html
documentagfxypd.html
documentagfyfzl.html
Документ ЗРАЗОК БІЛЕТА